wersja polska english version

Regulamin

  1.   Informacje ogólne.
  2.   Definicje.
  3.   Techniczne warunki korzystania z aplikacji.
  4.   Warunki użytkowania aplikacji.
  5.   Dane osobowe i polityka ochrony prywatności.
  6.   Prawa autorskie.
  7.   Polityka przerw technicznych.
  8.   Postępowanie reklamacyjne.
  9.   Ogłoszenia.
  10.   Zmiany Regulaminu.
  11.   Postanowienia końcowe.
     
     
1. INFORMACJE OGÓLNE
     
  1.1

Właścicielem i prowadzącym serwis internetowy działający pod adresem: bezpiecznynotariat.pl jest Securos ius Sp. z o.o., z siedzibą w Plewiskach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000415284 , NIP: 777 322 50 41

  1.2

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady serwisu funkcjonującego pod adresem: bezpiecznynotariat.pl oraz świadczenia i korzystania z usług Securos ius Sp. z o.o. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Securos ius Sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis Bezpieczny Notariat.

  1.3

Nazwa Bezpieczny Notariat, Rejestr Pełnomocnictw Notarialnych, Rejestr Ksiąg Wieczystych, koncepcja ich  prowadzenia, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, treść, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

     
2. DEFINICJE
     
  2.1

Bezpieczny Notariat – to aplikacja udostępniona przez Securos ius, pod adresem: https://bezpiecznynotariat.pl

  2.2

Dane – treści, informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w aplikacji Bezpieczny Notariat, przetwarzane przez Securos ius za zgodą i w zakresie, na jaki Securos ius uzyskała zgodę od Użytkownika.

  2.3

Dane Osobowe – dane zgromadzone w trakcie Rejestracji w aplikacji Bezpieczny Notariat informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Securos ius w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

  2.4

Konto - zapis informatyczny prowadzony dla Użytkownika przez Securos ius, w którym gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach aplikacji Bezpieczny Notariat. Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację w aplikacji Bezpieczny Notariat.

  2.5

Korzystający – osoba nie zarejestrowana w aplikacji Bezpieczny Notariat.

  2.6

Okres promocyjny – czas korzystania z aplikacji Bezpieczny Notariat na warunkach promocyjnych.

  2.7

Rabat – zniżka (procentowa lub kwotowa) udzielana Użytkownikowi.

  2.8

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z aplikacji Bezpieczny Notariat, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Securos ius Sp. z o.o.

  2.9

Rejestracja/Login - ciąg znaków wprowadzonych w aplikacji Bezpieczny Notariat na etapie tworzenia Konta oraz ewentualnej modyfikacji zapisanych na Koncie Danych Osobowych, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z aplikacja Bezpieczny Notariat.

  2.10

Securos ius – Securos ius Sp. z o.o., z siedzibą w Plewiskach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000415284 , numer NIP: 777 322 50 41

  2.11

Użytkownik – osoba, która ma prawo korzystania z usług aplikacji Bezpieczny Notariat.

     
     
3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI BEZPIECZNY NOTARIAT
     
  3.1

Prowadzenie przez Securos ius aplikacji Bezpieczny Notariat obejmuje przede wszystkim następujące funkcje i usługi:
- dostęp do modułu Rejestr Ksiąg Wieczystych,
- dostęp do modułu Rejestr Pełnomocnictw Notarialnych,

- dostęp do modułu Aktualności Prawne
- udostępnianie przez Securos ius przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych.

  3.2

Dla korzystania z aplikacji Bezpieczny Notariat niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail).

     
4. WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI
     
  4.1

Securos ius oferuje usługi za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych usług oraz Instrukcja korzystania z aplikacji zamieszczane są na stronie bezpiecznynotariat.pl.

  4.2

Dostęp do usług aplikacji Bezpieczny Notariat możliwy jest tylko dla uprawnionych Użytkowników, za wyjątkiem dostępu do usługi wyszukiwania pełnomocnictw w Rejestrze Pełnomocnictw Notarialnych.

  4.3

Korzystanie z wyszukiwania pełnomocnictw w Rejestrze Pełnomocnictw Notarialnych nie wymaga Rejestracji i dostępne jest dla każdego Korzystającego.

  4.4

Utworzenie i korzystanie z Konta w aplikacji Bezpieczny Notariat jest dobrowolne.

  4.5

Korzystanie z zasobów aplikacji oznacza akceptację Regulaminu korzystania z aplikacji Bezpieczny Notariat oraz jest wyrażeniem zgody na jego postanowienia.

  4.6

Konto użytkownika zawiera w szczególności Dane Osobowe Użytkownika. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek Danych Osobowych, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je korzystając ze stosownego formularza dostępnego w aplikacji Bezpieczny Notariat.

  4.7 Za zgodą użytkownika Konto zawierać może również, udostępniany innym Użytkownikom oraz osobom korzystającym z Rejestru Pełnomocnictw Notarialnych, wzór podpisu i parafy.
  4.8

Zabrania się samodzielnego usuwania przez Użytkownika swoich Danych Osobowych w trakcie korzystania z aplikacji Bezpieczny Notariat. Usunięcia Danych Osobowych dokonuje Securos ius po otrzymaniu takiego żądania, zgłoszonego za pośrednictwem formularza kontaktowego, przez Użytkownika.

  4.9

Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno Konto.

  4.10

Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.

  4.11

Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Securos ius, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie.

  4.12

Konta są niezbywalne.

  4.13

Securos ius Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść Danych zamieszczanych przez Użytkownika.

     
5. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
   
  5.1

Administratorem Danych Osobowych jest Securos ius, która dokonuje przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

  5.2

Securos ius przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji usług, archiwizacji i w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

  5.3

Mocodawca podając notariuszowi adres e-mail, który nie będzie nikomu ujawniany i udostępniany, wyraża tym samym zgodę na zamieszczenie informacji w Rejestrze Pełnomocnictw Notarialnych. W Rejestrze Pełnomocnictw Notarialnych nie będą zamieszczane żadne dane Mocodawcy i Pełnomocnika, ani żadne dane które naruszałyby tajemnicę notarialną, dobra osobiste, czy tez ochronę danych osobowych.

  5.4

Korzystanie z modułów aplikacji , w przypadku uznania, że mogłoby to doprowadzić do naruszenia tajemnicy zawodowej, wymaga zgody wszystkich uczestników czynności.

  5.5

Securos ius uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Securos ius nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom, w szczególności nieuprawionym osobom.

  5.6

Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Securos ius poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

     
6. PRAWA AUTORSKIE
   
  6.1

Nazwa Bezpieczny Notariat, Rejestr Ksiąg Wieczystych, Rejestr Pełnomocnictw Notarialnych, koncepcja aplikacji Bezpieczny Notariat, układ, kompozycja i wygląd graficzny stron internetowych serwisu Bezpieczny Notariat (tzw. layout), logo „Bezpieczny Notariat”, elementy grafiki, znaki towarowe, treść, oprogramowanie, baza danych oraz wzory pism i umów podlegają ochronie prawnej.

  6.2

Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności, materiałów lub wypowiedzi na Serwisie Bezpieczny Notariat lub powiązanych stronach udziela Securos ius niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

     
7. POLITYKA PRZERW TECHNICZNYCH
     
  7.1

Securos ius dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie aplikacji Bezpieczny Notariat. Z uwagi na złożony charakter systemu informatycznego jakim jest aplikacja Bezpieczny Notariat mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Securos ius będzie się starał w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

  7.2

Aby rozwijać aplikację Bezpieczny Notariat oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Securos ius zadba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, zaplanuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy poinformuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

     
8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
     
  8.1

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą aplikacji Bezpieczny Notariat korzystając z formularza kontaktowego, wpisując w temacie wiadomości słowo REKLAMACJA Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń, konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją.

  8.2

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Securos ius może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  8.3

Securos ius rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

     
9. OGŁOSZENIA
     
  9.1

Zamieszczanie ogłoszeń zgodnych z profilem działalności Securos ius Sp. z o.o. jest bezpłatne.

  9.2

Ogłoszenia będą umieszczane na stronie www.bezpiecznynotariat.pl po ich zweryfikowaniu przez Securos ius Sp. z o.o.

  9.3

Ogłoszenia będą dostępne przez okres 30 dni. Ogłoszeniodawca ma prawo wnioskować, za pośrednictwem formularza kontaktowego, o wcześniejsze usunięcie zamieszczonego ogłoszenia. Po upływie 30 dni ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte. Ogłoszeniodawca może samodzielnie i na własną odpowiedzialność modyfikować treść ogłoszenia.

  9.4

Securos ius Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

  9.5

Treść zamieszczanego ogłoszenia nie może być sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, naruszać dobrego imienia osób trzecich, przysługujących osobom trzecim praw autorskich, a także z profilem usług świadczonych przez Securos ius Sp. z o.o. Niedopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń o charakterze pornograficznym lub podobnym.

  9.6

Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń dotyczących obrotu przedmiotami, którymi obrót jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

  9.7

Securos ius Sp. z o.o może usuwać ogłoszenia bez powiadomienia o tym Ogłoszeniodawcy.

  9.8

Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Ogłoszenia takie nie będą uwidaczniane.

  9.9

Securos ius Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez autora ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie bezpiecznynotariat.pl , a także za nie dojście do skutku tychże transakcji.

  9.10

Dane kontaktowe autorów darmowych ogłoszeń pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

  9.11

Securos ius Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od momentu jej zamieszczenia na stronie www.bezpiecznynotariat.pl.

  9.12

Ogłoszeniodawca ma prawo do bezpłatnego zamieszczenia maksymalnie 5 ogłoszeń w miesiącu. Ogłoszenia danego podmiotu przekraczające wskazaną ilość ogłoszeń są płatne. Płatne są również ogłoszenia wyróżnione na tle innych ogłoszeń kolorowym tłem jak i pozycją na początkowej liście. Wysokość opłat zostanie przesłana Ogłoszeniodawcy w celu jej akceptacji pocztą elektroniczną.

  9.13

W celu otrzymania faktury konieczne jest przesłanie w terminie 7 dni od dnia skorzystania z usługi płatnej przesłać poprzez formularz kontaktowy dane niezbędne do wystawienia faktury.

  9.14

Ogłoszeniodawca zamieszczając ogłoszenie na stronie www.bezpiecznynotariat.pl wyraża zgodę na przesyłanie przez Securos ius Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, newsletterów.

  9.15

Ogłoszeniodawca zamieszczając ogłoszenie na stronie www.bezpiecznynotariat.pl wyraża zgodę na przesyłanie przez Securos ius Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, newsletterów.

  9.16

Ogłoszeniodawca zamieszczając ogłoszenie na stronie www.bezpiecznynotariat.pl wyraża zgodę na publikację ogłoszenia lub jego fragmentów w innych mediach i serwisach internetowych w celu pozyskania maksymalnej liczby odbiorców zamieszczonego ogłoszenia.

     
10. ZMIANA REGULAMINU
     
  10.1

Securos ius zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu m.in. z następujących przyczyn:

   

10.1.1

Podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną,

   

10.1.2

Zmian mających na celu dostosowanie postanowień regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,

  10.2

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Securos ius udostępni tekst jednolity regulaminu poprzez publikację na stronie: bezpiecznynotariat.pl/regulamin oraz powiadomi Użytkownika, za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail, o zmianie Regulaminu.

  10.3

Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie w nim określonym.

     
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
     
  11.1

Regulamin jest dostępny pod adresem: bezpiecznynotariat.pl/regulamin

  11.2

W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Securos ius.

  11.3

Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych (w tym logo "Bezpieczny Notariat"), układu i kompozycji stron internetowych Securos ius (tzw. layout), koncepcji Serwisu Bezpieczny Notariat, treści zawartych w Serwisie Bezpieczny Notariat, oprogramowania, bazy danych oraz wzorów pism i umów, a także praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe umieszczone w Serwisie Bezpieczny Notariat, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za pisemną zgodą Seccuros ius.

  11.4

Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem Securos ius, której przedmiotem są usługi świadczone przez Securos ius w ramach aplikacji Bezpieczny Notariat na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.